Algemene voorwaarden

Op de volgende pagina vindt u de bijgewerkte algemene voorwaarden van het bedrijf IKEUCHI EUROPE, met betrekking tot de verkoop, distributie en levering van de producten aan bedrijven in de vorm van klanten (of zoals in deze pagina genoemd: Cliënten).

 

 1. Producten:

H. IKEUCHI & Co, Ltd. is een fabrikant van spuitdoppen en sproeisystemen in Japan, gecertificeerd met ISO9001:2015. IKEUCHI EUROPE B.V. (hierna: Leverancier) is de verkoopdochter voor de Europese markt.

De Leverancier biedt eigen gefabriceerde spuitdoppen en sproeisystemen (hierna: Item) aan, alsmede – op uitdrukkelijk verzoek van en voor rekening en risico van de Opdrachtgever – aanvullende nevenproducten en diensten ter completering van de eenheidssystemen. Voor de aanvullende producten en diensten (besturingseenheid, omgekeerde osmose-unit, magneetklep, lucht- en waterfilters, pompen, etc.) werkt de Leverancier samen met andere Europese leveranciers.

De leverancier behoudt zich het recht voor om specificaties in termen van uiterlijk en afmetingen van de in de catalogus getoonde producten te wijzigen ten behoeve van verbeteringen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. Opdrachtgever kan nimmer de overeenkomst ontbinden, noch kan opdrachtgever op grond van gewijzigde specificaties enige schadevergoeding of anderszins vorderen.

 

Bovendien

a) Diensten die wij aanbieden:

 • Technische tekeningen
 • CAD
 • Lay-out van de installatie
 • Begeleiding van de installatie op of buiten de bouwplaats
 • Inbedrijfstelling
 • Assistentie bij onderhoud op of buiten locatie

b) Producten en diensten die wij niet aanbieden:

 • Chemische vloeistof (reinigingsmiddel, ontsmettingsmiddel, etc.)
 • Leidingen, buizen, fittingen
 • Installatiediensten
 • Onderhoudsdiensten

 

 1. Annulering

Een bestelling kan worden gewijzigd of geannuleerd tot de eerstvolgende werkdag nadat de Orderbevestiging per e-mail aan de Opdrachtgever is verzonden. Voor de bepaling van de dag van de Orderbevestiging is de administratie van opdrachtnemer leidend; een door opdrachtnemer verzonden e-mail dient te worden beschouwd als een door de opdrachtgever ontvangen e-mail.

Bij annulering na voornoemde termijn worden annuleringskosten in rekening gebracht van 50% van het totaalbedrag vermeld op de Orderbevestiging. Voor retourzending van Producten na levering van Producten geldt bovengenoemde annuleringsvergoeding alleen indien de Producten niet zijn gebruikt, en retourzending voor rekening en risico van Opdrachtgever is. Aangepaste producten, speciaal vervaardigd voor de Klant, kunnen niet worden geannuleerd, kosteloos gewijzigd of geretourneerd nadat de Orderbevestiging naar de Klant is verzonden.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

3.1. Prijzen:

Nettoprijs zoals vermeld op de offerte. Prijzen zijn onderhevig aan een herziening na de vervaldatum geschreven op de offerte (30 dagen). BTW tarief is van toepassing voor Nederlandse klanten (21%). In geval van substantiële verhogingen van de primaire kosten (materiaalprijzen, lonen, exploitatiekosten van de fabrieken, valutaverschillen, etc.), is de Leverancier gerechtigd de prijs naar redelijkheid te verhogen. Bijkomende kosten, waaronder maar niet beperkt tot montage, verpakking, transport, douanerechten voor buiten Europa en eventuele kosten voor bank- of betalingsverkeer zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3.2. Betalingsvoorwaarden:

Vooruitbetaling: De Klant verbindt zich ertoe de proforma factuur te betalen voor de verzending van de producten. Indien geen betaling wordt ontvangen, zullen geen artikelen worden verzonden.

30 dagen betaling: De Klant stemt ermee in om binnen 30 dagen na de factuurdatum te betalen.

Betaling overmaken van Klanten buiten de EU of Europa: Het overmaken per bank en alle andere kosten die gemoeid zijn met het overmaken van betalingen van buiten Europa zijn voor rekening en risico van de Cliënt. In alle gevallen dient het totaal door opdrachtnemer ontvangen bedrag gelijk te zijn aan de nettoprijs zoals vermeld op de factuur (prijswijzigingen voorbehouden). De administratie van opdrachtnemer is beslissend bij eventuele geschillen over betaalde en/of ontvangen bedragen.

3.3. Betalingswijzen:

Alleen bankoverschrijving wordt geaccepteerd.

3.4. Wanbetaling en te late betaling:

Na de vervaldatum van de betaling zal de Leverancier in totaal 3 aanmaningen per e-mail aan de Opdrachtgever sturen. Als de betaling na de aanmaningen nog steeds niet is voltooid, is opdrachtnemer gerechtigd een incassobureau in te schakelen. Alle kosten van invordering komen voor rekening en risico van de opdrachtgever. De Opdrachtgever stemt in met betaling van het verschuldigde saldo en alle kosten van incasso, inclusief maar niet beperkt tot incassokosten, gerechtelijke kosten en volledige advocaatkosten.

In geval van openstaande betalingen van de Opdrachtgever is de Leverancier gerechtigd verdere leveringen stop te zetten totdat de openstaande betalingen zijn voldaan. Voor Klanten met een geschiedenis van uitstaande betalingen, is de Leverancier gerechtigd om vooruitbetaling te eisen.

 

 1. Garanties of waarborgen

a) De Leverancier staat in voor de kwaliteit van de aangeboden Producten. Leverancier garandeert dat de Producten voldoen aan de eigenschappen die onder normale omstandigheden redelijkerwijs verwacht mogen worden. Derhalve garandeert Leverancier de Producten tegen gebreken veroorzaakt door foutieve fabricage, materiaal en afwerking vóór het eerste gebruik. Deze garantie vervalt indien en voor zover Opdrachtgever niet kan aantonen dat het transport, de inontvangstneming en de installatie hebben plaatsgevonden onder in de branche gebruikelijke omstandigheden en met inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

b) Wanneer de Klant het gekochte product opslaat, bedraagt de waarborg 1 jaar. Het is aan de opdrachtgever om te bewijzen dat het gekochte niet op enigerlei wijze is gebruikt. De leverancier zal, na onderzoek en bevestiging van gebreken, en met voorafgaande toestemming van de leverancier, deze producten kosteloos vervangen of repareren. Indien geen gebreken worden geconstateerd, zijn alle kosten voor onderzoek voor rekening van de opdrachtgever.

c) Definitie van Belangrijke fabricagefouten zijn:

 • Beschadigd buitenmateriaal
 • Beschadigde lijm
 • Gebroken onderdelen
 • Duidelijke bewerkingsfouten
 • Duidelijke materiaalgebreken

d) Bij schade tijdens het transport wordt de verantwoordelijkheid (Leverancier of Opdrachtgever) bepaald aan de hand van de Incoterms vermeld op de Orderbevestiging. Indien geen Incoterms op de Orderbevestiging zijn vermeld, geschiedt verzending voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Indien de verzending vertraging oploopt door:

 • Transportdiensten fout, wordt de verantwoordelijkheid bepaald door de Incoterms. Indien geen Incoterms zijn vermeld op de Orderbevestiging, geschiedt verzending voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 • Overmacht, zie artikel 5. hieronder.

e) De Leverancier neemt 100% verantwoordelijkheid voor kosteloze vervanging in geval van:

 • Verschil in hoeveelheid van geleverde producten met de leveringsbon;
 • Verkeerde modelcode van geleverde producten met het artikel vermeld op de leveringsbon en orderbevestiging.

f) Indien er sprake is van een verschil in aantal en/of verkeerde modelcode van geleverde producten, is de opdrachtgever verantwoordelijk om de leverancier onmiddellijk, of uiterlijk binnen een week na de (verkeerde) levering, hiervan op de hoogte te stellen. Indien de opdrachtgever hieraan geen gevolg geeft, verliest hij het recht op kosteloze vervanging. In geval van vergissing van de opdrachtgever in de inkooporder zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing (zie artikel 2).

g) De Leverancier is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van het Product indien:

 • Het Product onjuist is geïnstalleerd;
 • Het Product niet binnen het kader van de door de Leverancier gegeven instructies wordt gebruikt (abnormale werkomstandigheden);
 • Het gebrek is ontstaan doordat de opdrachtgever de aanwijzingen van de leverancier met betrekking tot opslag, installatie, gebruik en/of onderhoud niet heeft opgevolgd;
 • Het Product door de Opdrachtgever zonder toestemming van de Leverancier is gewijzigd of gerepareerd.

h) Opdrachtgever dient de fabricagefouten binnen een redelijke termijn van maximaal 1 maand na ontvangst van de Producten en in ieder geval vóór het eerste gebruik (installatie) te melden.

4.1. Garantie:

a) Voor EU-klanten bepalen de volgende bepalingen de verantwoordelijkheid van de Leverancier voor materiaalfouten en/of eigendomsgebreken. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door de Leverancier aangegeven, geldt voor alle aanspraken wegens gebreken een verjaringstermijn van 12 maanden na de datum van levering. Voor het bepalen van de datum van levering is de administratie van Leverancier leidend en te raadplegen.

b) De verjaringstermijn van 12 maanden wordt niet verder verkort indien de producten op de juiste wijze zijn geïnstalleerd en op de voorgeschreven wijze worden gebruikt. Het is aan de Opdrachtgever om in dit geval het vorenstaande te bewijzen. In gevallen van (i) gebrekkigheid van de producten die gebrekkigheid van een gebouw hebben veroorzaakt, alsmede (ii) voor vorderingen gebaseerd op het recht van regres, is het Burgerlijk Wetboek inzake verjaring van toepassing.

c) Ten aanzien van de eigenschappen die van de door de Leverancier te leveren producten mogen worden verwacht, geldt dat deze eigenschappen slechts als gegarandeerd (en dus als gedekt door een dergelijke garantie) kunnen worden beschouwd indien en voor zover deze eigenschappen uitdrukkelijk schriftelijk door de Leverancier zijn vermeld. Een garantie/waarborg kan alleen geacht worden te zijn afgegeven door de Leverancier indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk als “gegarandeerd” zijn uitgedrukt.

d) In geval van materiële gebreken en/of afwijkingen in hoeveelheid en/of verkeerde leveringen zal opdrachtgever onverwijld, of uiterlijk binnen één week na de (verkeerde) levering, opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis stellen; indien opdrachtgever hieraan geen gevolg geeft, verliest opdrachtgever zijn recht op garantie.

e) Indien en voor zover de materiële gebreken bij ontvangst niet waarneembaar waren, zal opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld, of uiterlijk binnen een week na ontdekking, op de hoogte stellen van de verborgen materiële gebreken; indien opdrachtgever hieraan geen gehoor geeft, verliest opdrachtgever zijn recht op garantie. Het is aan de opdrachtgever om – desgevraagd aan de hand van bewijsstukken – te motiveren waarom deze materiaalfouten bij ontvangst niet waarneembaar waren. De installatie of verwerking van geleverde producten wordt geacht afstand te doen van rechten met betrekking tot gebreken voor zover het gebrek duidelijk was en/of had moeten zijn.

f) In geval van een materieel gebrek en/of afwijkingen in hoeveelheid en/of verkeerde leveringen zal opdrachtgever alle medewerking verlenen om de klachten van opdrachtgever door opdrachtnemer te laten beoordelen. Opdrachtgever is gehouden alle redelijke aanwijzingen van opdrachtnemer op te volgen. Bij gebreke daarvan vervalt de garantie.

g) Opdrachtgever is gehouden alle gebrekkige zaken aan Leverancier te retourneren voor aansluitende verbetering of vervanging, tenzij terugzending wegens de aard van de levering niet mogelijk is.

h) De leverancier draagt de kosten van vervoer in geval van garantie door aanvullende prestatie, echter alleen vanaf de plaats waar de goederen volgens de contractvoorwaarden zijn geleverd. De door de leverancier te betalen transportkosten zijn in dat geval beperkt tot het bedrag van de transportkosten zoals overeengekomen in de koopprijs; indien de transportkosten deze kosten overschrijden, is de opdrachtgever gehouden het meerdere te vergoeden.

i) Voor zover niet anders is bepaald, is de garantie voor kwaliteits- en eigendomsgebreken beperkt tot aanvullende prestaties van de leverancier. De leverancier heeft in het kader van zijn bijkomende prestatieplicht het recht om naar eigen goeddunken ofwel het gebrek te verhelpen (verbetering achteraf) ofwel foutloos materiaal te leveren (vervanging). Indien de door opdrachtnemer verlangde aanvullende prestatie na een redelijke termijn wordt vertraagd of indien de aanvullende prestatie ondanks herhaalde pogingen (in ieder geval ten minste drie pogingen) geen succes heeft, kan opdrachtnemer – naar eigen keuze – de opdrachtgever ofwel een korting op de koopprijs aanbieden, ofwel zich uit de overeenkomst terugtrekken. In geen geval kan de opdrachtgever ontbinding van de overeenkomst verlangen indien het gebrek aan kwaliteit en/of het eigendomsgebrek irrelevant wordt geacht.

j) Indien opdrachtnemer een (foutloze) deellevering wenst aan te bieden, kan opdrachtgever dit slechts weigeren en zich uit de gehele overeenkomst terugtrekken indien opdrachtgever kan aantonen geen belang meer te hebben bij de deellevering.

k) Alle aanspraken van opdrachtgever, in het bijzonder aanspraken op vergoeding van kosten en op schadevergoeding, zijn uitgesloten, tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald. De opdrachtnemer moet voor een eventuele aanvullende prestatie de nodige tijd en gelegenheid krijgen. Alleen in dringende gevallen van gevaar voor de veiligheid van de installatie, en/of bescherming tegen onredelijk hoge schade, en/of vertraging bij het opheffen van gebreken, is de opdrachtgever gerechtigd het gebrek zelf of door een derde te verhelpen, echter pas na voorafgaande kennisgeving en nadat aan de opdrachtnemer een redelijke termijn is gesteld, en vergoeding van de redelijke en noodzakelijke kosten daarvan te vorderen.

l) Gerechtvaardigde reclames over gebreken geven opdrachtgever nimmer het recht betalingen in te houden, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer uitdrukkelijk anders overeenkomen. In geval van een onterechte melding van gebreken heeft opdrachtnemer recht op vergoeding door opdrachtgever van alle hieruit voortvloeiende kosten.

m) Alle aanspraken van opdrachtgever gebaseerd op gebreken die zijn te beschouwen als geringe afwijkingen van de overeengekomen of gebruikelijke eigenschappen of bruikbaarheid, zijn uitgesloten. Er bestaat geen garantieverplichting aan de zijde van opdrachtnemer indien de bestemming van de geleverde producten door opdrachtgever afwijkt van het gangbare gebruik, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen.

 

 1. Overmacht

In het geval dat de levering wordt vertraagd en/of uitgesteld als gevolg van zogenaamde overmacht, inclusief maar niet beperkt tot, natuurrampen (brand, aardbeving, zware regenval, orkaan, etc.), epidemische/pandemische beperkingen, staking, interne lockout, nationale lockdown, explosie of oorlog, zal de redelijke periode van vertraging die door de Opdrachtgever moet worden aanvaard gelijk zijn aan de duur van de vertragende omstandigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de Leverancier om alle noodzakelijke stappen te ondernemen om de vertraging te verhelpen en/of de gevolgen van de overmacht zoveel mogelijk te beperken, binnen alle redelijkheid. De Leverancier is verplicht om de Opdrachtgever binnen 24 werkuren na de interne kennisgeving van de Overmacht schriftelijk op de hoogte te stellen. De verklaring zal de reden en de aard van de Overmacht en de verwachte duur bevatten.

 

 1. Aansprakelijkheidsbeperkingen

6.1. Veiligheid van onze producten:

a) De leverancier is verantwoordelijk voor de veiligheid van het artikel met betrekking tot:

 • Het gebruikte materiaal;
 • Het ontwerp en de vervaardiging van de afwerking (geen snijranden);
 • Het gebruik binnen het kader van de voorwaarden vermeld in onze productcatalogi;
 • de verpakking.

b) De leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele gezondheids- of veiligheidsrisico’s nadat de klant het artikel heeft ontvangen en geïnstalleerd:

 • Wanneer het artikel wordt gebruikt in een drukbereik buiten de catalogusgegevens en onderdelen gebroken;
 • Wanneer het spuiten van een chemische vloeistof niet wordt geleverd door de leverancier;
 • Wanneer legionella problemen optreden tijdens het gebruik van onze producten als gevolg van stilstaand water in leidingen;
 • Onopzettelijke inname;
 • Bij afwijkend gebruik van de opdrachtgever van het gangbare gebruik, tenzij tevoren uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

c) De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor door opdrachtgever geleden schade is beperkt tot (i) opzet of grove schuld, werknemers van opdrachtnemer daaronder begrepen, (ii) toerekenbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid, (iii) toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, (iv) opzettelijke misleiding met betrekking tot een gebrek, (v) uitdrukkelijke schriftelijke garanties met betrekking tot de afwezigheid van gebreken en (vi) de mate waarin opdrachtnemer op grond van de productaansprakelijkheid aansprakelijk behoort te zijn, indien en voor zover opdrachtgever en opdrachtnemer niet zijn overeengekomen daarvan af te wijken.

d) Alle hiervoor niet genoemde aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Leverancier is de aansprakelijkheid van Leverancier in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de waarde van de order. Indien de aansprakelijkheid van de Leverancier wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot de dekking door de aansprakelijkheidsverzekering.

 

 1. Terugbetalings- of retourneringsbeleid

7.1. Verzoek om teruggave en omruiling van ongebruikte, opnieuw verkoopbare, onbeschadigde goederen zal worden aanvaard in het geval:
 • Vergissing van de klant in model of hoeveelheid

Omruiling van product is slechts eenmaal per bestelling toegestaan, na verzending van de Bestelbevestiging en tot de volgende werkdag. Na de hierboven vermelde periode is het annuleringsbeleid van toepassing. Leverancier hoeft een dergelijk verzoek tot retournering en omruiling slechts in te willigen indien een nieuwe bestelling wordt geplaatst van (ten minste) gelijke waarde. Bezorgkosten van de retourzending komen voor rekening van de Opdrachtgever.

7.2. Een verzoek tot terugzending en omruiling van ongebruikte, herbruikbare en onbeschadigde goederen wordt in het volgende geval NIET gehonoreerd:
 • Als de klant niet tevreden is met een artikel, maar dit artikel komt overeen met de beschrijving en de informatie die aan de leverancier is verstrekt, is de leverancier niet verantwoordelijk voor het aanbieden van een volledige terugbetaling. Ruilingen worden van geval tot geval toegekend. Anders zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
7.3. Terugzending van Artikelen met Belangrijke Fabricagefouten zal worden geaccepteerd in het geval:
 • Het artikel niet gebruikt is.
 • Het gebrek valt binnen het toepassingsgebied van de schadevergoeding vermeld in voorgaand artikel 4.

Dan zal de Leverancier 100% vervanging bieden voor belangrijke fabricagefouten binnen de Garantieperiode. Kosteloos.

7.4. Retourprocedure:
 • Opdrachtgever dient binnen 7 dagen na ontvangst van de zaak de Leverancier schriftelijk in kennis te stellen om een verzoek te registreren. Het is niet voldoende om alleen de goederen terug te sturen.
 • Producten dienen in ongebruikte en onbeschadigde staat te worden geretourneerd in de originele verpakkingsdoos. Geen vlekken, verkleuringen, krassen, geopende verpakkingen, enz. zullen worden aanvaard.

 

 1. Leveringstermijnen / Verzendingsbeleid

8.1. Levertijd:

De verzenddatum is zoals vermeld op de Bestelbevestiging die per e-mail aan de Klant is verzonden.

De levertijd is binnen +/- 1 week vanaf de Verzenddatum vermeld op de Bestel

Bevestiging, afhankelijk van:

De gearrangeerde transportdienst (Economy of Priority, koerier, chartervrachtwagen of gemengde ladingsdiensten);
Het land van bestemming en de afstand tot Nederland.

8.2. Verzendingsbeleid:

Handels- en verzendtermen hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Incoterms 2020.

 

 1. Privacy verklaring

Onze Privacy Policy waarin het intellectueel eigendom is opgenomen, is te raadplegen op onze website: https://www.ikeuchi.nl/avg-conformiteit-privacybeleid/

 

 1. Klachten

Eventuele klachten over artikelen kunnen naar ons support team worden gestuurd: info@ikeuchi.eu of via de telefoon. De klant moet ofwel zijn eigen PO nummer of het factuurnummer van de leverancier opgeven om de genoemde bestelling te specificeren. Er is geen garantie op een oplossing. Elk geval zal individueel worden bekeken op basis van de voorwaarden overeenkomsten en de clausules tussen de twee partijen., en de Leverancier zal een antwoord geven binnen 12 werkuren.

 

 1. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing van het rechtsgebied waarin de Leverancier gevestigd is. De partijen komen overeen om geschillen die voortvloeien uit of in verband met de koop te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid in eerste aanleg van de rechtbanken in Amsterdam, Nederland.

Juni 2022

(Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd.)

Hirofumi Nakamura – Managing Director

Alex Petcu – Marketing Coordinator